pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Konkurz SKYEUROPE ohrozil peniaze tisícov ľudí

SKY EUROPE napriek svoje zlej finančnej situácii naďalej predávala letenky. Ani to jej nepomohlo, čoho výsledkom je, že po 9.9.2009 kedy spoločhosť vyhlásila bakrot ostali desaťtisíce ľudí bez nádeje na to, že svoje peniaze za letenky niekedy uvidia

Vzhľadom na to, že konkurzné konanie uprevné zákonom 7/2005 Z.z. je pomerne formálne ľahko sa môže stať, že  tí čo si v lehote ustanovenej súdom prihlášky podajú nebudú úspešní.

Konkurz bol vyhlásený na spoločnosť SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 600. dňa 9.9.2009 , kedy bolo uznesenie o začatí konkurzu zverejnené v Obchodnom vestníku 174/2009 ( napríklad www.zbierka.sk ) .

Lehota na prihľadávok je 45 dní počítaných od 9.9.2009 to znamená, že lehota uplynie dňa 24.10.2009.

Podrobný návod na prihlásenie pohľadávky vrátane vyplnených vzorov je zverejnený na stránke

 www.lawblog.sk

Pre tých, ktorí nevedia nájsť oznámenie o začatí konkurzu uverejňujem kópiu tohto rozhodnutia

Spisová značka spisu: 6R/1/2009

Súd: Okresný súd Bratislava I


sp. zn.: 6R/1/2009
UZNESENIE

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 600, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vložka č. 2803/B, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 600, rozhodol
takto:
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 600.
Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 600.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 600.
Súd ustanovuje Ing. Emila Čerevku, so sídlom kancelárie: Zámocká 20, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1344, za správcu dlžníka: SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 600.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., a ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
17. Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 4. 9. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudcaAktuálne | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014