pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ručenie za stavebný úver

Som ručiteľkou švagrovi vo Wustenrod. Som dlžníkom v treťom rade, ale ani švagor a ani dlžník v druhom rade nemajú na seba napísaný žiaden majetok, žiadne účty. Mne exekúrotka založila všetky moje účty, kde mi chodí aj výživné na dieťa a rodinné prídavky. Ako samoživiteľka skutočne tú dlžobu nie som schopná sama vyplatiť, vlastním byt a staré auto, na ktoré splácam úver. Dá sa mi nejako pomocť alebo skutočne, keĎ nebudem chcieť prísť o byt, budem musieť si požičať a vyplatiť istinu, úroky z omeškania a trovy exekútorky, ktoré už presiahli výšku istiny? A ako mám potom postupovať voči dlžníkom v prvom a druhom rade.
Vážená pani,

Budem predpokladať, že ste skutočne ako dlžník na zmluve uvedená. Ako dlžník uvedená v zmluve a pravdepodobne je upravená tak, že banka je oprávnená požadovať od ktoréhokoľvek z Vás plnenie. V takom prípade ide o
prípad, ktorý upravuje zákon č. 40/1964 S.b. v § 511 ods. 1a 2 citujem

Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený
požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.

Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší,
než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich
pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.


Vy naproti tomu máte regresný nárok voči nim v rozsahu už Vami skutočne zaplatenej sumy. Toto je vešmi dôležité. Ak totiž podáte žalobu na súd predtým ako zaplatíte plnenie tak Vám ju súd zamietne, pretože regresný
nárok vzniká až zaplatením a to len do výšky skutočne zaplatenej sumy.

Rovnako je potrebné ujasniť si v akom rozsahu máte voči spoludlžníkom právo na náhradu . Pokiaľ nie je upravené v zmluve niečo iné máte nárok len na náhradu toho, čo prevyšuje Váš podiel na dlhu § 511 ods. 3 zákona č.
40/1964 S.b. citujem

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na
všetkých ostatných.

Na záver by som rád upozornil, že je rozdiel medzi spoludžníkom a ručiteľom. Napríklad v tom, že pokiaľ dlžník plní tak má regres iba nad rámec svojej časti a ručiteľ vždy ( vždy plní ako náhradný dlžník teda za iného , pretože on sám nič nedlhuje ) .

Ako riešiť nedostatok finančných prostriedkov je ťažko povedať. Závisí to od výšky dlhu. Pokiaľ ste schopná dlh vyplatiť bez rizika, že by ste prišla o dom odporúčam ho vyplatiť a potom si to prípadne nárokovať od ďaľšieho
dlžníka . Pokiaľ je dlh tak vysoký, že reálne hrozí, že prídete o byt tak či tak potom by som možno navrhol oddlženie prostredníctvom zákona o konkurze a reštrukturalizácii. To je však veľmi závislé na konkrétnej
situácii. Toto by podľa mňa stálo za investíciu do právnika, pretože ten by mohol posúdiť Vašu situáciu konkrétnejšie.

s pozdravom Grant

Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014