pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Právo na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva

Dobrý ďeň,chcela by som požiadať o radu s uživaním naj. bytu.Od roku 1992 bývame 4-členná rodina v byte ktorý je majetkom žsk .Odidvaja s manželom sme zamestnancami školy. Mali sme 2-izbový byt ktorý sme vrátili ,dnes vieme že to bola chyba.V roku 1997 sme požiadali o odkúpenie,bolo nám však odpísane že byty sa zatiaľ neodpredávajú.Nájomná zmluva bola od roku 1992 do roku 2010 na dobu neurčitú a od 15.112010 zaslal žsk zmluvu na dobu určitú na 2 roky..Stále chceme byt odkúpiť ,ale vraj to musí prebehnuť formou dražby.Bojíme sa že naše financie na to nebudú stačiť a byt kúpi niekto iný.Dom má 2 byty kde jeden je už odkupený.Dom sa nachádza v areali školy.Chcela by som vedieť či môže žsk zmeniť naj.zmluvu ?
Vážená pani,

predovšetkým ak máte zmluvu na dobu určitú nemáte dôvod podpisovať zmluvu na dobu určitú.
Navyše Váš prenajímateľ  porušil svoju povinnosť predať Vám byt, keď ste to žiadali a
teraz Vás toho práva chce zbaviť tým že Vám Vám dá podpísať zmluvu na dobu určitú. V žiadnom prípade nepodpisujte zmenu nájomnej zmluvy a oznámte mu, že trváte na prevode vlastníctva bytu o ktorý ste ho žiadali a poukážte na predchádzajúcu písomnú korenšpondenciu v tejto veci.

Zároveň sa môžete obrátiť na súd, aby rozhodol, že Vám je prenajímateľ povinný predať
tento byt do osobného vlastníctva, pretože napriek žiadosti tomuto nevyhovel. 

Uvádzam dôvody
Na právne vzťahy k bytom sa uplatnia ustanovenia zákona 182/1993 S.b. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Konkrétne § 16 ods. 1
Byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, môže vlastník domu (§ 5 ods. 5) previesť do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas. Týmto ustanovením nie je dotknuté predkupné právo spoluvlastníka domu. 17b)
 
§ 29 ods. 1,2,3

(1) Ak nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru požiadal bytové družstvo o prevod vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru podľa osobitného predpisu, 7) je bytové družstvo povinné previesť vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona; ak sa nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru písomne dohodol s bytovým družstvom o prevode vlastníctva v inej lehote, prevedie bytové družstvo vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru v takto dohodnutej lehote.

(2) Štátne podniky, štátne podniky v likvidácii, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie , právnické osoby, ktoré podľa osobitného zákona spravujú majetok štátu 30a) a bytové družstvá sú povinné s nájomcom bytu, garáže alebo s nájomcom ateliéru uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru. Nájomca môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na

a) služobné byty, 31) byty v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na byty vo vnútornom kúpeľnom území 32) a území národných parkov, na byty slúžiace lesnému hospodárstvu a na byty vo vlastníctve Fondu národného majetku Slovenskej republiky obstarané z prostriedkov rozpočtu Fondu národného majetku Slovenskej republiky od 1. januára 1995,
b) štátne podniky, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ak nadobudli byty do vlastníctva štátu podľa § 4 ods. 1 písm. a),
c) byty v rodinných domoch.


s pozdravom Grant

Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014