pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Osamelý zamestnanec a práca nadčas

Chcela by som vas poprosit o radu .informaciu ci pomoc.Som rozvedena a mam dva neplnolete deti.Som zamestnana na dobu neurcitu.Zamestnavatel nam niekedy vyhlasi dlhsiu smenu alebo pracovny sviatok.Mna by zaujimalo a pocula som ze ak som samozivitel a nema mi kto ostat pri detoch nemusim pracovat dlhsie ani nariadene sviatky.Mozem sa proti tomu ohradit?Kryje ma nejakym sposobom zakon?MOze so mnou zamestnavatel ak ho neuposluchnem preto ukoncit pracovny pomer?

Vážená pani,

je pravdou, že zákonník práce pozná inštitút osamelého zamestnanca § 40 Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z.. Táto definícia je dosť podrobná, ale uvediem len tú časť čo sa na Vás vzťahuje.

 Osamelý zamestnanec je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena.

Osamelý zamestnanec je zákonníkom práce chránený v troch prípadoch

1. osamelý zamestnanec nemôže dostať výpoveď v prípade, ak dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 311/2001 Z.z. ( Osobitná ochranná doba ) .

2. V prípade, ak ide o okamžité skončenie pracovného pomeru pre právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin a pre závažné porušenie pracovnej disciplíny . V takom prípade nemôže skončiť okamžite pracovný pomer, ale môže dať zamestnancovi ( s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke ) výpoveď čo v praxi znamená, že plynie výpovedná doba a nezostane zo dňa na deň na ulici. § 68 ods. 3 zákona
č. 311/2001 Z.z.. 

3.   Zamestnancovi so zdravotným postihnutím, tehotnej žene, žene alebo mužovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelému zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním.§ 87 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z.

Bod 3 máte zrejme na mysli vo svojej otázke. Tu je potrebné zistiť , či máte rovnomerne, alebo nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas. V zásade sa dá povedať, že nariadenie práce nadčas, ak spĺňa podmienky Zákonníka práce sa nepovažuje za nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, vzhľadom na to, že Zákonník práce prácu nadčas limituje pomerne prísnymi podmienkami. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času by muselo byť uvedené v pracovnej zmluve citujem § 87 zákona č. 311/2001 Z.z. .

 (1) Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.
 
 (2) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce. Priemerný týždenný pracovný čas počas tohto obdobia nesmie pritom presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas. Rovnako môže byť rozvrhnutý pracovný čas pre určité organizačné útvary alebo druhy prác.
 
 (3) Zamestnancovi so zdravotným postihnutím, tehotnej žene, žene alebo mužovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelému zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním.
 
 (4) Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín.

 

Prácu nadčas upravuje § 97 zákona č. 311/2001 Z.z.

 

Práca nadčas

 (1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.
 
 (2) U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas.
 
 (3) Pri pružnom pracovnom čase je práca nadčas práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom mimo základného pracovného času pri uplatnení
a) pružného pracovného dňa nad dĺžku pracovnej zmeny pripadajúcej na príslušný deň podľa rozvrhu týždenného pracovného času určeného zamestnávateľom,
 
b) pružného pracovného týždňa nad určený týždenný pracovný čas,
 
c) pružného štvortýždňového pracovného obdobia nad určený pracovný čas pripadajúci na toto obdobie.
 
 (4) Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas.
 
 (5) Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.
 
 (6) Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.
 
 (7) V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.
 
 (8) Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri
a) naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu,
 
b) mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.
 
 (9) Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.
 
 (10) Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas nad hranicu ustanovenú v odseku 7 v rozsahu najviac 250 hodín.
 
 (11) Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

§ 94

 (1) Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky.
 
 (2) Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.
 
 (3) V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:
a) naliehavé opravárske práce,
 
b) nakladacie a vykladacie práce,
 
c) inventúrne a uzávierkové práce,
 
d) práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
 
e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
 
f) práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
 
g) kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
 
h) naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.
 
 (4) Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.
 
 (5) V dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len "maloobchodný predaj") s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch nepoužijú.

s pozdravom Grant


Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

  1. Odpoveď nájdete aj na
    publikované: | autor: bloger (e-mail, web, neautorizovaný)
  2. Odpoveď
    Ahoj.Tvoja situácia nieje závideniahodná,nakoľkosi sama na dve deti.
    Donedávna som riadil 60 zamestnancov.To čo môžeš a čo nie nie je len o zákonníku práce.Je to aj o tom akého máš nadriadeného.Musí tam niekde byť aj ľudský prístup.Pokiaľ to vo svoej práci v takých to prípadoch ako e tvoj,tvoj nadriadený neprejavý bohužiaľ je slabý vedúci,pretože sa mu to skôr či neskôr vypomstí.Skús to riešiť priamo so svojim najbižším nadriadeným.A daj vedieť.Treba dohodu a to takú,pri ktorej ustúpiš ty aj tvoj nadriadený čím každástrana ide potakomto rozhovore spokojná.Držím palce. Miloš.
    publikované: | autor: Miloš Horňák (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014